Double Wall Jar

Avialable Sizes


  • 1oz (30 ml)
  • 2oz (60 ml)
  • 4oz (120 ml)
  • 0.5oz (15 ml)

Avialable Styles


  • White
  • Black Cap
  • White Cap